Afsprakenagenda Afsprakenagenda AFSPRAKEN AGENDA

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities - Voorwerp

 1. Leverancier: STANFIELD DUCAN Comm. V, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Lindestraat 57, 3512 Hasselt, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0822.008.880.
 2. Diensten: de door de Leverancier ontwikkelde specifieke softwareoplossing betreffende digitale agenda’s.
 3. Klant: klant (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die gebruik maakt van de Diensten en desgevallend akkoord gaat met onderhavige algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd).
 4. Partij/Partijen: Leverancier en/of Klant.
 5. Eindgebruiker: de klant van de Klant die gebruik maakt van de door de Leverancier aan de Klant geleverde Diensten om een digitale afspraak te maken.
 6. Overeenkomst: alle opdrachten, aanbiedingen en contracten tussen Partijen die de Leverancier uitvoert voor de Klant.
 7. De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, van toepassing op de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden maken bovendien integraal deel uit van de Overeenkomst.
 8. De Overeenkomst bevat het integraal akkoord tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp ervan en vervangt en annuleert alle vroegere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, offertes, correspondentie of voorstellen. Alle afwijkingen op de Overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2: Vertrouwelijkheid - Privacy

 1. Partijen verbinden zich er toe alle vertrouwelijke gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan hen meegedeeld worden dan wel waar zij mee in contact komen evenals de gegevens van de Overeenkomst zelf, vertrouwelijk te behandelen en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Partijen komen hun verplichtingen, voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) en alle verwante nationale wetgeving (hierna gezamenlijk “Privacywet” genoemd) na. Een correcte en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Leverancier van groot belang.
 3. Privacy m.b.t. persoonsgegevens van de Klant: De Partijen komen overeen dat -in functie van het voor de Klant opzetten en beheren van een account met één of meer online agenda's- de Leverancier en/of diens onderaannemers optreden als “verantwoordelijke voor de verwerking” en de Klant als “verwerker”, zoals respectievelijk gedefinieerd in de Privacywet. In het kader van de door de Leverancier te leveren Diensten aan de Klant alsook in uitvoering van de Overeenkomst, worden persoonsgegevens van de Klant verwerkt zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden en in overeenstemming met het privacybeleid van de Leverancier. De Klant geeft hiervoor diens uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kan door de Klant onverwijld en op ieder ogenblik worden ingetrokken, zonder dat voornoemde intrekking afbreuk doet aan het rechtmatige karakter van de -voorafgaandelijk aan deze intrekking- uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens. Desgevallend kunnen volgende persoonsgegevens verwerkt worden: naam, e-mailadres, useragent, IP-adres. De Leverancier verwerkt deze gegevens om de Diensten onder de Overeenkomst te kunnen leveren. De gegevens worden aldus o.m. gebruikt om de persoonlijke Klantenaccount te beheren, voor Klantenadministratie, alsook om de kwaliteit van de dienstverlening naar de Klant toe te verbeteren. De Leverancier bewaart de persoonsgegevens in de databanken tot op het moment dat deze worden verwijderd. De Klant kan op elk moment een verzoek richten tot de Leverancier tot inzage, verbetering, wissing, overdracht dan wel beperking van de verwerking van de gegevens. De Klant kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking.
 4. Privacy m.b.t. persoonsgegevens van de Eindgebruiker: De Partijen komen overeen dat, behoudens voor die gevallen zoals bepaald onder art. 3. van de Algemene Voorwaarden, de Klant optreedt als “verantwoordelijke voor de verwerking” en de Leverancier en/of diens onderaannemers als “verwerker” zoals gedefinieerd in de Privacywet. De Leverancier en/of diens onderaannemers mag/mogen persoonsgegevens enkel verzamelen, verwerken en gebruiken volgens de instructies van de Klant en voor het doel waarvoor ze ter beschikking werden gesteld in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst. Het privacybeleid van de Leverancier zal maximaal worden gerespecteerd. De Leverancier zal al de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens aangeleverd door de Klant of verkregen in uitvoering van deze Overeenkomst voldoende te beveiligen. In geval van een onwettige verwerking (hierna “Data Breach” genoemd), zal de Leverancier de Klant verwittigen en hierover volledig informeren. De Leverancier garandeert dat de toegang tot de persoonsgegevens beperkt is tot de werknemers, agenten en/of onderaannemers voor wie de toegang noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst en dat deze laatsten enkel persoonsgegevens mogen verwerken op instructies van de Leverancier. Voor de praktische uitvoering van de Overeenkomst kan de Leverancier als verwerker onderaannemingscontracten afsluiten met derden. De Klant stemt hierbij over het algemeen in met het subverwerken van persoonsgegevens door subverwerkers om de doeleinden onder de Overeenkomst te bereiken. De Leverancier houdt een actuele lijst bij van de actieve subverwerkers en kan deze binnen redelijke termijn op schriftelijk verzoek bezorgen aan de Klant. Het feit dat de Leverancier diens verbintenissen geheel of gedeeltelijk toevertrouwt aan derden ontheft deze niet van diens verantwoordelijkheid ten opzichte van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke. Desalniettemin is deze laatste exclusief verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de persoonsgegevens en de verwerking hiervan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant verklaart en garandeert dat (i) hij de Eindgebruiker voldoende heeft geïnformeerd omtrent hun rechten en verplichtingen, en in het bijzonder -indien van toepassing- hen heeft geïnformeerd van de mogelijkheid dat de Leverancier als verwerker persoonsgegevens verwerkt voor rekening van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke en in overeenstemming met zijn instructies en (ii) de verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming met de instructies van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke rechtmatig is. Bijlage: verwerking persoonsgegevens.

Artikel 3: Informatie - Aansprakelijkheid - Overmacht - Verzekeringen

 1. De Klant moet de Leverancier op de hoogte brengen van alle relevante informatie die vereist is voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant zal deze informatie met de nodige zorg samenstellen en is aansprakelijk voor eender welke fout, weglating en/of onjuiste informatie die ze zou kunnen bevatten. De Leverancier gebruikt al zijn middelen en professionele ervaring bij de uitvoering van de Overeenkomst. In dit kader gaat de Leverancier een loutere middelenverbintenis aan en geenszins een resultaatsverbintenis.
 2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op (i) het gebruik door de Klant van de geleverde Diensten of een deel ervan in combinatie met apparatuur, producten, software, data, systemen of alle andere items die niet door de Leverancier werden geleverd, (ii) het gebruik door de Klant van de geleverde Diensten of een deel ervan op een manier waarvoor de geleverde Diensten niet ontworpen werden en (iii) het gebruik door de Eindgebruiker van de aan de Klant geleverde Diensten. Bovendien is de Leverancier -voor wat betreft hetgeen bepaald onder art. 2.4. van de Algemene Voorwaarden- als verwerker op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit instructies van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke. Indien deze laatste door een Eindgebruiker wordt aangesproken, dan zal de Leverancier als verwerker kunnen tussenkomen in de procedure. Indien de Klant als verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk wordt gehouden,  dan kan deze aansprakelijkheid op de Leverancier in diens hoedanigheid van verwerker verhaald worden indien deze laatste toerekenbaar is tekortgeschoten in de naleving van hetgeen bepaald onder art. 2.4. van de Algemene Voorwaarden I en de krachtens de Privacywet voorgeschreven verplichtingen.
 3. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de aansprakelijkheid van de Leverancier onder de Overeenkomst beperkt is tot maximum 50% van de gefactureerde of te factureren vergoeding onder de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van de Leverancier kan daarenboven alleen worden ingeroepen voor directe schade, met uitsluiting van indirecte en/of gevolgschade (zoals bv. verlies van omzet, verlies van data, verlies van winst, reputatieverlies, etc.). Geen van de Partijen zal aansprakelijk zijn voor een vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van haar verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, die veroorzaakt werd door een gebeurtenis buiten haar redelijke controle.
 4. De Leverancier verklaart een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Artikel 4: Vergoedingen

 1. De door de Klant verschuldigde vergoeding wordt tussen Partijen overeengekomen en uitdrukkelijk bepaald in de Overeenkomst. De bedragen zijn exclusief btw.

Artikel 5 : Facturatie - Betaling

 1. Alle facturen van de Leverancier zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij gebrek aan een tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd. Bovendien zal bij niet-tijdige betaling van de factuur, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum bedrag van 125 euro.
 3. Alle klachten betreffende de facturen moeten de Leverancier binnen de 8 dagen na de factuurdatum per gemotiveerd schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
 4. In geen geval zal de Klant gerechtigd zijn de bedragen die door de Klant aan de Leverancier verschuldigd zijn in het kader van de Overeenkomst te compenseren met eender welk bedrag dat de Leverancier aan de Klant verschuldigd zou zijn.

Artikel 6: Duur - Opzeg

 1. De Overeenkomst kan door de Leverancier -zonder het verschuldigd zijn van een schadevergoeding en/of terugbetaling van ontvangen vergoedingen- met onmiddellijke ingang beëindigd worden per gewoon schrijven en/of e-mail indien (i) de Klant of iemand voor wie de Klant aansprakelijk is, zich schuldig maakt aan oneerlijk, frauduleus, crimineel, opzettelijk of wezenlijk onachtzaam gedrag of verzuim (al dan niet verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst) in die zin dat naar het redelijk oordeel van de Leverancier de uitvoering van de Overeenkomst de activiteiten, reputatie, goodwill of het imago van de Leverancier zou kunnen schaden, (ii) indien het vertrouwen tussen de Partijen danig wordt geschonden, en dit ongeacht of deze schending van het vertrouwen gepaard gaat met een schending van enige bepaling van de Overeenkomst, (iii) in geval van faillissement van de Klant, zijn onvermogen of het begin van enige ontbindings- of vereffeningsprocedure met betrekking tot de Klant en (iv) in geval van intrekking door de Klant van diens verleende toestemming zoals bepaald onder art. 2.3. van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

 1. Iedere Partij respecteert alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van een derde, waaronder intellectuele rechten op documenten, merken, handelsnamen, ontwikkelingen van software, knowhow, processen en andere elementen beschermd door de wet (hierna genoemd "Intellectuele Eigendom"). Niets in deze Overeenkomst kan worden geïnterpreteerd of uitgelegd als zijnde een overdracht van Intellectuele Eigendom van de ene Partij naar de andere Partij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. In het kader van de te leveren Diensten kan er maximaal sprake zijn van, na betaling van de verschuldigde vergoedingen, een tijdelijke doch niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikslicentie dewelke door de Leverancier aan de Klant wordt verleend.

Artikel 8: Niet-overdraagbaarheid - Nietigheid - Toepasselijk recht - Bevoegdheid

 1. De Overeenkomst is niet overdraagbaar, noch kunnen de rechten op basis van de Overeenkomst op enige manier overgedragen worden door een Partij dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 2. De eventuele nietigheid van een bepaling van deze Overeenkomst brengt de geldigheid van de volledige Overeenkomst of van enige andere bepaling van deze Overeenkomst niet in het gedrang. In dergelijk geval zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen met het oog op het vervangen van de nietige clausule door een geldige clausule met dezelfde of een zo gelijkaardig mogelijke uitwerking.
 3. De Overeenkomst en haar algemene en bijzondere voorwaarden vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Elk geschil dat zich zou kunnen voordoen aangaande de geldigheid, de toepassing, de uitvoering of de interpretatie van de Overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

Artikel 9: Gebruik

 1. Het gebruik van de Diensten van de Leverancier door de Klant is niet toegestaan voor zaken die in strijd zijn met de wet en regelgeving en/of zaken die met het oog op redelijkheid of zedelijkheid als ongepast kunnen worden beschouwd. Het gebruik kan in dit geval zonder voorafgaande verwittiging beëindigd worden.

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2020